ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ Ι.Μ. ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (Από την ιστοσελίδα του Οικ. Πατριαρχείου)

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω εν Πριγκήπω Ι. Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κατά τον εσπερινόν του Σαββάτου, 6ης Οκτωβρίου, και εν συνεχεία ετέλεσε τον αγιασμόν επί τοις θυρανοιξίοις του άρτι ανακαινισθέντος νέου Μητροπολιτικού Οίκου της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Γερμανίας κ. Αυγουστίνος, Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, Μιλήτου κ. Απόστολος, Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μοσχονησίων κ. Απόστολος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μελόης κ. Φιλόθεος, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Επίτροπος του Παναγίου Ταφου ενταύθα, Κληρικοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, οι Εντιμ. κ. κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Ιωάννης Ανδρόπουλος, Άρχοντες Οφφικιάλοι, και Νικόλαος Συρίγος, Δωρηταί της Ι. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, παράγοντες της Ομογενείας και πλήθος πιστών εντεύθεν, καθώς και οι Εντιμ. κ. κ. Mevlüt Kurban, Έπαρχος, Bülent Mısırlıoğlu, Αντιδήμαρχος, και Ali Azimli, Διευθυντής Ασφαλείας των Νήσων. Μετά το πέρας του Αγιασμού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, ευχαριστήσας τους παντοιοτρόπως συμβαλόντας εις την ανακαίνισιν των κτιρίων της Ι. Μητροπόλεως, ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Λαιμόπουλος,, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος, η Ελλογ. δις Αγνή Νικολαΐδου, εκ μέρους της «Διακονίας Αγάπης», η Ελλογ. δις Βασιλική Ξύδα, εκ μέρους του Συλλόγου των εν Αθήναις Πριγκηπιανών «Άγιος Γεώργιος ο Κουδουνάς», ο Εντιμ. κ. Σάββας Παναγιωτίδης, εκ μέρους των εν Αθήναις Χαλκινών, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς τον ποιμενάρχην και τους δωρητάς της Ι. Μητροπόλεως.

http://www.ec-patr.org/news.php?ye=2007&mo=10

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΩΝ κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΥ

Παναγιώτατε Δέσποτα,
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί, σεβαστοί Πατέρες
Εντιμολογιώτατοι και λοιποί Κοινοτικοί Παράγοντες
Αγαπητή ομήγυρις.


Η ιστορική πορεία της Μητρός Εκκλησίας, κατά τους νεωτέρους χρόνους, προσδιωρίσθη αφ’ ενός μεν από τας ραγδαίας πολιτικάς και εκκλησιαστικάς μεταβολάς, εις την ζωήν του Ορθοδόξου λαού, αφ' ετερου δε από τας ευρυτέρας ιδεολογικάς και πνευματικάς ζυμώσεις του κόσμου, αι οποίαι διεμόρφωσαν, συν τοις άλλοις, και την σύγχρονον αποστολήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τοιουτοτρόπως, η αποστολή αυτού εξεφράσθη με διαφόρους πρωτοβουλίας, από των άρχων ήδη του εικοστού αιώνος, μεταξύ των οποίων ήτο και η σύστασις εντός του Πατριαρχικού Κλίματος νέων Αρχιερατικών εδρών.
Υπό το πνεύμα τούτο, κατά το έτος 1924, εκρίθη σκόπιμον όπως τα Πριγκηπόννησα, τα οποία ήσαν τμήμα της Ι. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, αποτελέσαν μίαν νέαν αυτοτελή Ι. Μητρόπολιν του Οικουμενικού Θρόνου.
Μετά δε την απόφασιν ταύτην της Εκκλησίας και την επίσημον πλέον ίδρυσιν της Ιεράς ταύτης Μητροπόλεως, εν έτει 1924, η διακονία και η αποστολή αυτής, με άξιους ποιμενάρχας, υπήρξε πάντοτε μία συνεχής εκκλησιαστική και πνευματική προσφορά προς τον ορθόδοξον άνθρωπον, μία διαρκής εμπειρική βίωσις των πνευματικών καρπών της πίστεως εις την διαδικασίαν αγιασμού των ορθοδόξων κατοίκων των Νήσων, μία ακοίμητος φροντίδα διά τα ιερά συμφέροντα των τεσσάρων Ορθοδόξων Κοινοτήτων και μία άοκνη προσπάθεια διατηρήσεως και διαφυλάξεως της αποστολοπαραδότου πίστεως και της Φαναριωτικής Παραδόσεως.
Δυστυχώς, παρά τας πολλαπλάς προσπάθειας και τους αγώνας των αειμνήστων Προκατόχων μου, δεν κατέστη δυνατόν η σύστασις Μητροπολιτικού Κτηρίου, έχοντος Αίθουσαν διά συνάξεις, Γραφεία και άλλους βασικούς χώρους διά την εύρυθμον και τακτικήν λειτουργίαν της Ι. Μητροπόλεως.
Ο ομιλών, μετά την εκλογήν και ανάληψιν των καθηκόντων αυτού ενταύθα εθεώρησε σκόπιμον όπως ανακαινίση τους χώρους τούτους της Ι. Μητροπόλεως, όπερ και εγένετο τότε.
Δυστυχώς όμως η μετά εννεάμηνον γνωστή πυρκαϊά απετέφρωσε το κτήριον τούτο, συν τω χώρω εν ω ιστάμεθα, ο οποίος ήτο προηγουμένως η εκ τεσσάρων δωματίων κατοικία του ιερέως της Κοινότητος ταύτης.
Σήμερον, μετά από τέσσαρα περίπου έτη, μετά από πολλά εμπόδια, με την αρωγήν και συμπαράστασιν αδελφών και φίλων πραγματικών, ευδοκία Θεού, αποπερατωθέντος του όλου έργου, σήμερον, λέγω, επευλογούσης της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ευρισκόμεθα εις την ευχάριστον θέσιν, με την τιμητικήν και λαμπράν παρουσίαν πάντων υμών να εορτάζωμεν τα θυρανοίξια της Ι. Μητροπόλεως, ήτις εις το κέντρο της Νήσου ταύτης προτίθεται να έχη ανοικτάς τας πύλας αυτής διά κάθε χριστιανόν, διά κάθε άνθρωπον, διά κάθε περίπτωσιν.
Υποβάλλομεν όθεν θερμάς ευχαριστίας πρωτίστως προς την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα διά την υψίστην ταύτην τιμήν, προς την Μητρόπολιν και το ποίμνιον αυτής, ωσαύτως δε και προς τους Αγίους αδελφούς Αρχιερείς και όλως ιδιαιτέρως προς τον Άγιον Μυτιλήνης, διά την έμπρακτον άγάπην και το άδελφικον ενδιαφέρον αυτού προς την καθ’ υμάς Ι. Μητρόπολιν.
Και ήδη, επιτρέψατε μοι όπως εκφράσω τας ευγνώμονας ευχαριστίας μου προς τους πραγματικούς φίλους μας κ. Θεόδωρον Παπαλεξόπουλον, Ιωάννην Ανδρόπουλον και Νικόλαον Συρίγον, οι οποίοι με σεβαστά ποσά συνετέλεσαν όπως αποπερατωθή αισίως το όλον ανακαινιστικόν έργον. Άλλωστε σύντρεις οι εξονομασθέντες τυγχάνουν γνωστοί εις άπαντας υμάς διά τας μεγάλας προσφοράς αυτών εις την ανακαίνισιν κατά το εγγύς παρελθόν ιερών σεβασμάτων της Μητρός Εκκλησίας.
Εις τους ευεργέτας αυτούς της Εκκλησίας μας δύναται αξίως να προστεθή και ο Εντιμολογ. κ. Μιλτιάδης Ζαχαριάδης, διά την μέριμναν και αγάπην αυτού προς την Μητέρα Εκκλησίαν και τας κατά καιρούς ευεργετικάς αυτού ενεργείας.
Τελευτών, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους αγαπητούς κ. Νικόλαον και Βασίλειον Πορίδην, διά την φιλότιμον και λαμπράν εν προκειμένω εργασίαν των, την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν με επικεφαλής τον Πρόεδρον κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, την Διακονίαν της Αγάπης διά την μέριμναν και το συνεχές αυτών ενδιαφέρον ως και άλλους παρόντας φίλους και συνεργάτας, διά την φιλικήν αυτών συμπαράστασιν και βοήθειαν.
Καλωσορίζομεν και ευχαριστούμεν πάντας τους προσελθόντας εις την σημερινήν αυτήν εκδήλωσιν και ευχόμεθα εις όλους τα βέλτιστα.
 

 

 

Επιστροφή

 

 

 

 

 

Επικοινωνία Νέα Σύνδεσμοι Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης