Γεώργιος Π. Σωτηρίου - Ο χαλκέντερος θεολόγος

Τῶ Σεβασμιωτάτῳ

Μητροπολίτῃ Ἁγίῳ Μυτιλήνης

κ. Ἰακώβῳ

Εἰς  Μυτιλήνην.

     Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ,

Ἐκφράζω τά βαθύτατα συλλυπητήρια μου διά τόν θάνατον τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Μητροπόλεως Μυτλήνης καί τῆς Λέσβου ὁλοκλήρου καί μεγάλου Θεολόγου καί συγγραφέως τῆς Ἐκκλησίας, ἀειμνήστου Γεωργίου Σωτηρίου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε τήν Ἐκκλησίαν Σας διά 70 ἔτη φιλοτίμως  καί θεαρέστως.

Ὅντως ὁ ἀείμνηστος  ὑπηρέτησε θυσιαστικά, λόγω τε καί ἔργῳ τήν Ἐκκλησίαν, τήν Μητρόπολιν Μυτιλήνης, τά Θεολογικά Γράμματα, τά Λεσβιακά καί Ἐκπαιδευτικά τῆς Μυτιλήνης  και παρέδωκε συγγράμματα πολυμόρφου ἐνδιαφέροντος, πρακτικῆς Θεολογίας, ἑρμηνευτικῆς καί κηρυκτικῆς, προσενεγκόντος πλουσίαν τήν μαρτυρίαν τῆς Ἐκκλησίας  πρός μόρφωσιν καί παρηγορίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

     Ἐμβριθῆς ἐπιστήμων εἰς τήν Θεολογικήν ἐπιστήμην, τήν Πατρολογίαν τήν Ρητορικήν, τήν Κατηχητικήν καί Ἁγιολογίαν καί τά καθόλου ἐκπαιδευτικά, ἀφήνει κενόν δυσαναπλήρωτον εἰς τήν διακονίαν τῆς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.

     Ὑπῆρξε πρᾶος καί εὐθύς τόν χαρακτῆρα, τίμιος καί ἀνεπίληπτος εἰς τήν ἀναστροφήν καί τήν διακονίαν του. Ἡ καρδία του ἔπαλε συνεχῶς ἀπό Ἱεράν ἀγωνίαν νά βοηθήση παντί τρόπῳ τό ἔργον τῆς  Ἐκκλησίας καί νά ἐπιτύχη τό μέγιστον  δυνατόν << εἰς αὔξησιν τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς οἰκοδομήν τοῦ πληρώματος αὐτῆς ἐν ἀγάπη  ( Ἐφεσ. Δ’ 16)

Ἡ ἀνάμνησίς του θά παραμείνη ἀνεξίτηλος εἰς  τάς καρδίας τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν τῆς Μυτιλήνης καί  ἡ μνήμη του ἀγαθή εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Μυτιλήνης, τήν ὁποίαν ὑπηρέτησε φιλοτίμως καί φιλοπόνως ἐπι πολλάς δεκαετίας ὡς Θεολόγος, ὡς Ἱεροκήρυξ καί συγγραφεύς, ὡς ἐκπαιδευτικός τοῦ ὁποῖου τήν πολύτιμον συνεργασίαν τήν ὁποῖαν ηὐτύχησα νά ἔχω κατά τήν διακονίαν μου ὡς Πρωτοσύγκελλος ἐπί δέκα καί ὀκτώ ἔτη εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μυτιλήνης.

Ἀποχαιρετοῦμεν τόν ἐργάτην τοῦ καλοῦ καί τοῦ ὡραίου, τόν ἀδάμαντα τοῦ χριστοῦ χαρακτῆρος, τόν ἄφθαστον εἰς τήν εὐπρέπειαν καί  τήν τάξιν,   τόν διδάσκαλον τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους καί τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, τόν λάτριν τῆς παραδόσεως καί τῆς Λειτουργικῆς καί Μυστηριακῆς ζωῆς        τῆς Ἐκκλησίας, τόν πολύτιμον τοῖς πᾶσιν φίλον καί φιλάνθρωπον, τόν ἔντιμον καί συνετόν καί σώφρονα, τόν βαθύν ἐπιστήμονα τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, τόν ἄοκνον εἰς τόν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ,  φιλότιμον καί ἐπίπονον ἐργάτην.

     Ἐκφράζω τά βαθύτατα συλληπητήρια καί τήν ὁλόθυμον συμπάθειαν μου πρός τήν πενθοῦσαν σύζυγον του καί τούς οἰκείους του, τήν Μητρόπολιν καί τόν Μητροπολίτην, τό πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, τόν Κλῆρον καί τόν Λαόν, καί ἐξαιτοῦμαι τήν συγγνώμην διά τήν ἀπουσίαν μου εἰς τήν Ἐξόδιον Ἀκολουθίαν, ἕνεκα τῆς μή ἐξευρέσως καταλλήλου ἀεροπορικῆς πτήσεως, εὐελπιστῶ δέ εἰς τήν παράστασιν μου κατά τό 40ήμερον Μνημόσυνον.

     Τό πρωϊ τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας, θά τελέσω τή Θείαν Λειτουργίαν εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ ἀειμνήστου φίλου καί συνεργάτου Γεωργίου Σωτηρίου. Ἡ μνήμη του αἰωνία καί μακαρία  ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ ἐν χώρα ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων καί ἁγίων.

     Ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος Σωτηρίου, τόν καλόν ἀγῶνα ἠγώνισται, τόν δρόμον τετέλεκε, τήν πίστιν τετήρηκε λοιπόν ἀπόκειται αὐτῶ τῆς δικαιοσύνης στέφανος  παρά τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου ( Β’Τιμοθ. δ’ 8. )

     Αἰ εὐχαί καί αἱ προσευχαί ὅλων μας τόν συνοδεύουν.

      Ἐν ἀγάπη καί τιμῆ

Ὁ Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου Νικόδημος.

 

 

Η ΣΕΙΡΑ
Καλό ταξίδι δάσκαλε
Του Θεοδώρου Καλμούκου

 

Γεώργιος Π. Σωτηρίου - Ο χαλκέντερος θεολόγος 

 

 

 

Επιστροφή

 

 

 

 

 

Επικοινωνία Νέα Σύνδεσμοι Ιερά Μητρόπολη Μυτιλήνης